امیر مهرابی

  • 0

سامانه مدیریت دانش

شهرداری یزد

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / مدیریت بازرگانی
4
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
12
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (4)