طراحی امکان ثبت و مشاهده ضمانت نامه ها و نامه های کسرازحقوق در هنگام بررسی وضعیت چکهای ارباب رجوع

1000/00 1400/10/25 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 12

دیدگاه ها 0

همرسانی 1

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

برخی از اربابان رجوع در هنگام تحویل چک به شهرداری، ضمانت نامه یا نامه کسر از حقوق ارایه می نمایند که در حال حاضر به صورت اسناد کاغذی در پرونده نگه داری می شود و در هنگام برگه شدن چک قابل دسترسی و بررسی نیست.

وضعیت پیشنهادی :

باتوجه به وضعیت فعلی حتی در زمان مراجعه ارباب رجوع بدحساب بعداز مدتها پیگیری عموماً وضعیت تحویل ضمانت نامه و نامه کسرازحقوق نامبرده بررسی نشده و نمی شود. بنابراین اگر امکان ثبت و مشاهده مشخصات ضمانت نامه یا نامه کسر از حقوق ارباب رجوع در هنگام ثبت چک و در زمان بررسی وضعیت چک برگشتی فراهم شود. اگر ارباب رجوع دارای ضمانت نامه نزد شهرداری باشد. شهرداری می تواند راساً برای ضبط ضمانت مذکور اقدام و مطالبات معوق خودرا وصول نماید.

معایب وضعیت پیشنهادی :

ندارد

همرسانی

دیدگاه ها