مدیریت پروژه بر بستر GIS

439//98 1398/12/04 پیشنهاد 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 1

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

درحال حاضر پروژه های شهرداری در سامانه ای رصد می شود می توان با اجرای این مدیریت پروژه بر بسترGIS علاوه بر کتنرل پروژه نسبت به مقایسه ظاهری پروژه ها بر روی نقشه ها نیز اقدام نمود

وضعیت پیشنهادی :

همه پروژه هایی که می توانند مکانمند شوند بر روی نقشه مشخص شده، همراه با نوع پروژه، نام پیمانکار و دیگر اطلاعات بر بستر نقشه شهر مشخص شود

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها