حذف گواهی کاغذی و الکترونیکی کردن گواهی های آموزشی

773//00 1400/05/19 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با توجه به اینکه صدور گواهی کاغذی دوره های آموزشی دارای مشکلات ذیل اعم از 1- صرف هزینه زیاد جهت خرید کاغذ تا صدور گواهی 2- صرف زمان زیاد برای امضاء گواهی ها در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 3- تحویل گواهی های آموزشی به پرسنل که گاهاً موجب گم شدن برخی از آنها می گردید .4- ثبت گواهی ها در شناسنامه های آموزشی توسط پرسنل که مشکلاتی اعم از اشتباه وارد کردن اطلاعات گواهی در برداشت .5- تأیید گواهی ها بالغ بر حدود 2 الی 3 هزار گواهی درسال توسط آموزش که زمان زیادی را به خود اختصاص میداد . 6- مهمترین دلیل اخیر آن به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به دلیل تجمع همکاران جهت تحویل گواهی های آموزشی.

وضعیت پیشنهادی :

بنابراین به دلیل مشکلاتی که در جدول فوق نامبرده شد پیشنهادی از طرف اینجانب مبنی بر صدور گواهی ها به صورت الکترونیکی با توجه به اینکه سامانه آموزشی جام قابلیت آن را داشت مطرح گردید تا تمامی گواهی ها با ورود نمرات به سامانه آموزشی جام به صورت الکترونیکی صادر گردد وسپس اطلاعات آن در شناسنامه آموزشی ، دوره های گذرانده پرسنل قرار گیرد . بنابراین پس از پیگیری های مکرر و رایزنی های انجام شده با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گواهی های آموزشی اعم از دوره های مصوب و مهارت های هفتگانه icdl به صورت الکترونیکی صادر و سپس در شناسنامه آموزشی هر یک از پرسنل قرار گرفت و این پیشنهاد به مرحله اجرا در آمد.

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها