تهیه دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه تحت طرح (خدمت ماندگار - شوق خدمت - مهر خدمت - مهرماندگار)

897//00 1400/08/03 پیشنهاد 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

توجه به کارکنان هر سازمان یا مجموعه سازمانی به عنوان سرمایه های انسانی اولویت اصلی و اول را در میان منابع و سرمایه های سازمان به خود اختصاص داده است که این امر در سالیان اخیر در مجموعه شهردرای یزد بسیار پررنگ تر گردیده است. در حال حاضر ارزشیابی پرسنلی که در پایان هرسال صورت میگیرد مشکلاتی از قبیل : محدود بودن به پرسنل با وضعیت استخدامی خاص، اعمال نظر مدیران در امتیاز دادن - در نظر گرفتن پست و جایگاه هنگام امتیاز دارا هست که در صورت عدم وجود همه این اعمال نظرها، با توجه به عدم اطلاع رسانی به عموم پرسنل(که این خود به دلیل اعمال نظرها در امتیازات بوده و میتواند اعتراضا سایر کارکنان را بدنبال داشته باشد) انگیزه ای برای کارکنان در راستای تقویت و تلاش بیشتر باقی نمیماند.

وضعیت پیشنهادی :

انتخاب کارکنان نمونه از ابزارهایی است که می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا نماید. به استنادمصوبه شورای عالی اداری کشور در خصوص انتخاب کارکنان نمونه (مصوبه 7047 مورخ 1375/07/02 ) و تهیه دستورالعملی مدون و مصوبی با آیتم و پارامترهای مشخص میتواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارمندان در کلیه سطوح، ابهامات در انتخاب و ارزشیابی کارمندان در این زمینه را نیز از بین ببرد. پیشنهاد میگردد برای رعایت وظایف و مسئولیت کارنان در این انتخاب در دسته بندی و رده های مختلف همچون 1-مدیران ارشد 2- سرپرستان و مدیران میانی 3- کارشناسان 4- متصدیان 5- پشتیبانی افراد ارزیابی و انتخاب گردند. افرادی که به تعداد مشخصی در سالیان متوالی به عنوان کارمند نمونه انتخاب گردند - به عنوان مثال طی 3 سال متوالی - برای همیشه مدالی تحت عنوان (شوق خدمت - مهر ماندگار - خدمت ماندگار مهر خدمت) بهع ایشان تعلق گیرد و از لیست ارزیابی شونده ها تا پایان خدمت خود کنارگذاشته شوند.

معایب وضعیت پیشنهادی :

همرسانی

دیدگاه ها