سطح بندی پیشنهادهای مورد بررسی

956/00 1400/10/25 پیشنهاد 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

درخت دانش :

شرح وضعیّـت و مشکـــل فعلــــی :

با سلام و ادب و احترام با عنایت به حساسیت به جای اعضای کمیته بررسی پیشنهادها و رعایت کامل و دقیق شیوه نامه نظام پیشنهادها و از طرفی ثبت پیشنهادهای سطحی، تکراری، اجراشده در شهرداری یزد و یا دیگر شهرداری ها و فاقد ارزش بررسی و همچنین فاقد مبانی علمی توسط همکاران، بنابراین بدیهی است قریب به همه پیشنهادهای طرح شده در کمیته بررسی پیشنهادها رد می شود.این در حالی است که همکارانی که اهمیت قائل شده اند و بنا به تجربه، وجود یک مشکل و نیاز، مدارک و سوابق علمی و پژوهشی و ... نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام کرده اند، با مواجهه با رد حداکثری پیشنهادهای خود ضمن بی تفاوتی همکاران نسبت به ارائه پیشنهاد مجدد، کاهش انگیزه و بی تفاوتی آن ها را نیز در پی خواهد داشت.

وضعیت پیشنهادی :

بنابراین پیشنهاد می شود؛ پیشنهادهای مورد بررسی در صورت عدم کسب امتیاز حداکثری برای تایید آن، در صورت دارا بودن حداقل امتیاز، رد نشود و با سطح بندی از پیش تعیین شده و امتیاز مشخص برای هرسطح، توسط اعضای کمیته سطح بندی شود. 1- سطح یک فاقد امتیاز؛ پیشنهادهای تکراری، اقدام در دستور کار شهرداری، خارج از وظایف و اختیارات شهرداری، فاقد ماهیت پیشنهاد و ایده و صرفا درخواست است، طرح مشکل بدون راهکار اجرایی رفع آن 2- سطح دو با 25 درصد امتیاز 3- سطح سه با 50 درصد امتیاز 4- سطح چهار با 75 درصد امتیاز 5- سطح پنج با 100 درصد امتیاز

معایب وضعیت پیشنهادی :

-

همرسانی

دیدگاه ها